ESPReL Training

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ทุกส่วนงานที่มีการวิจัย หรือการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีจะต้องปรับปรุงและพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ESPReL

โดยในปี 2564 กำหนดให้ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมดภายในส่วนงาน ต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบ ESPReL จากคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL (ต้องมีระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จึงได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มาให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน ESPReL ดังวิดีโอคลิปต่อไปนี้

ขั้นตอนการอบรมออนไลน์

  1. รับชมคลิปวิดีโอ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (ESPReL) จนครบทั้ง 10 คลิป
  2. กดที่ link เพื่อทำ “แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)” โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบและถูกต้อง ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องทุกข้อจะได้รับใบรับรองการอบรม
  3. ระบบจะทำการส่งใบรับรองผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุโดยอัตโนมัติ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

หมายเหตุ* ต้องทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อระบบจึงจะทำการออกใบรับรองอัตโนมัติ หากไม่ผ่านท่านสามารถกลับมาทำซ้ำได้

“แบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)”ตอนที่ 3 รอรับใบรับรอง (Certificate) ผ่านอีเมล โดยระบบจะทำการส่งใบรับรองโดยอัตโนมัติ