สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน
 
  ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
 
สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2559-2561
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.พงศ์ราม รามสูต
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
อาจารย์ ดร.ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
 
 
ประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
 
   
 
ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
 
   
 
 
 
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ จัดเจน
อาจารย์ ดร.งามพล สุนทรวรศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช หวังศุภชาติ
 
 
ผู้ช่วยเลขาธิการ
เหรัญญิก
   
   
 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 
   
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
อาจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ
อ.ดร. อาทิตย์ เพ็ชรรักษ
 
         
   
 
ผู้แทนภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
ผู้แทนภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
 
   
 
 
 
อาจารย์ ดร. พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
อาจารย์ ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ
อาจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์
 
         
   
 
ผู้แทนภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
E-mail: prakaykaew.cha@mahidol.ac.th
ผู้แทนภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและ
วิทยาศาสตร์อาหาร
ผู้แทนภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
E-mail: supaluk.pop@mahidol.ac.th
 
   
         
         
 
ดร.เนาวรัตน์ ศรลัมพ์
รองศาสตราจารย์เยาวพา มณีรัตน์
ดร.สิริลักษณ์ อัตระผดุง
 
         
   
 
ผู้แทนภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
ผู้แทนภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
ผู้แทนภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
 
   
 
 
    
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กรกฎาคม 2560
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter