สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน
 
  ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
 
สภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2559-2561
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.พงศ์ราม รามสูต
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
อาจารย์ ดร. สรัญญา แก้วประเสริฐ
 
 
ประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ และเหรัญญิก
 
   
 
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 
   
 
 
 
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ จัดเจน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์
อาจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ เจริญ
 
 
รองเลขาธิการ
   
   
 
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
E-mail: rutcharin.pot@mahidol.ac.th
ผู้แทนภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน
และวิทยาศาสตร์อาหาร
ผู้แทนภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน
E-mail: pimphen.cha@mahidol.ac.th
 
 
 
 
 
 
เพ็ญ วิริยเวชกุล
Assoc. Prof. Dr. Ronald Enrique Morales Vargas
อ.ดร. อาทิตย์ เพ็ชรรักษ
 
         
   
 
ผู้แทนภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน
ผู้แทนภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
ผู้แทนภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
 
   
 
 
 
อาจารย์ ดร. พญ.ประกายแก้ว จรูญวรรธนะ
Supawat	Chatchen
อาจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์
 
         
   
 
ผู้แทนภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
E-mail: prakaykaew.cha@mahidol.ac.th
ผู้แทนภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
E-mail: supawat.cht@mahidol.ac.th
ผู้แทนภาควิชาพยาธิโปรโตซัว
E-mail: supaluk.pop@mahidol.ac.th
 
   
         
         
 
อาจารย์ ดร. ศุภชัย โตภาณุรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ธีระ กุศลสุข์
ดร.สิริลักษณ์ อัตระผดุง
 
         
   
 
ผู้แทนภาควิชา
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
ผู้แทนภาควิชาปรสิตหนอนพยาธื
ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail: athit.phe@mahidol.ac.th
 
 
 
 
 
    
 
                  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 เมษายน 2561
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter