รายนามผู้บริหาร
 
ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
 
ผู้บริหาร
   
  รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ    
 
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล  
รองคณบดีฝ่ายคลังและทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
E-mail: chukiat.sir@mahidol.ac.th
 
 
     
 
  ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
E-mail: kesinee.cho@mahidol.ac.th
           nok@tropmedres.ac
 
 
  ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา  
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
E-mail: kraichat.tan@mahidol.ac.th
 
 
  Wirongrong-Chierakul  
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล
E-mail: wirongrong.chi@mahidol.ac.th
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
E-mail: watcharapong.piy@mahidol.ac.th
 
 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข
E-mail: teera.kus@mahidol.ac.th
 
 
  Wirichada-Pan-ngum  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม
E-mail: wirichada.pan@mahidol.ac.th
 
 
  Amnat-Kha  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอำนาจ คำศิริวัชรา
E-mail: amnat.kha@mahidol.ac.th
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 ตุลาคม 2564
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th