ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
กรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
กรรมการประจำคณะ | รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ | กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
 
คณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์  
คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน ซีมีโอ


รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์
E-mail: pratap.sin@mahidol.ac.th
 
 
  Porntip Petmitr  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
E-mail: porntip.pet@mahidol.ac.th
 
 
  Assoc. Prof. Wichit Rojekittikhun    
 
   
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

รองศาสตราจารย์ชำนาญ อภิวัฒนศร
E-mail: chamnarn.api@mahidol.ac.th
 
 
  Wirongrong-Chierakul  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์วิรงค์รอง เจียรกุล
E-mail: wirongrong.chi@mahidol.ac.th
 
 
  Surapon-Yimsamran  
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายสุรพล ยิ้มสำราญ
E-mail: surapon.yim@mahidol.ac.th
 
 
     
 
  Amornrat-Aro  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ

อาจารย์อมรรัตน์ อรุณนวล
E-mail: amornrat.aro@mahidol.ac.th
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
E-mail: polrat.wil@mahidol.ac.th
 
 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
E-mail: poom.adi@mahidol.ac.th
 
 
  Usa-Boo  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา บุญยืน
E-mail: usa.boo@mahidol.ac.th
 
 
  Amnat-Kha  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายอำนาจ คำศิริวัชรา
E-mail: amnat.kha@mahidol.ac.th
 
 
     
หัวหน้าภาควิชา
   
  รองศาสตราจารย์ฤมล โกมลมิศร์    
 
  ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์    
 
  mallika    
 
  รองศาสตราจารย์ชลิต โกมลมิศร์    
 
  อาจารย์สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร ไชยศรี    
 
  อาจารย์ดำรงเกียรติ อาจหาญ    
 
  รองศาสตราจารย์กมลเนตร โอฆานุรักษ์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรณิต แก้วกังวาล    
 
  ศาสตราจารย์พรรณี ปิติสุทธิธรรม    
 
     
กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจำ
   
  ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  
ประธานสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  (ประธานสภาอาจารย์ฯ)
E-mail: santi.man@mahidol.ac.th
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช  

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
  (รองประธานสภาอาจารย์ฯ)
E-mail: kesinee.cho@mahidol.ac.th

 
 
  wang  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.สรัญญา แก้วประเสริฐ
  (เลขาธิการสภาอาจารย์ฯ)
E-mail: sarunya.kae@mahidol.ac.th
 
 
  wang  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชรินทร์ โพธิวัฒน์
  (รองเลขาธิการสภาอาจารย์ฯ)
E-mail: rutcharin.pot@mahidol.ac.th
 
 
     
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
   
  ฐิติพร แก้วรุณคำ  
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นางฐิติพร แก้วรุณคำ
E-mail: titiporn.kae@mahidol.ac.th
 
 
  ประไพพร เตียเจริญ  
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นางประไพพร เตียเจริญ
E-mail: prapaiporn.tea@mahidol.ac.th
 
 
   
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นายสมชาย ภู่ด้วง
E-mail: somchai.pou@mahidol.ac.th
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 ธันวาคม 2561
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter