ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
กรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
กรรมการประจำคณะ | รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ | กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
 
คณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์  
คณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน ซีมีโอ


รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์
E-mail: pratap.sin@mahidol.ac.th
 
 
  Porntip Petmitr  
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
E-mail: porntip.pet@mahidol.ac.th
 
 
  Assoc. Prof. Wichit Rojekittikhun  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ศรีวิชา ครุฑสูตร
E-mail: srivicha.kru@mahidol.ac.th
 
 
   
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา

รองศาสตราจารย์ชำนาญ อภิวัฒนศร
E-mail: chamnarn.api@mahidol.ac.th
 
 
  Wirongrong-Chierakul  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์วิรงค์รอง เจียรกุล
E-mail: wirongrong.chi@mahidol.ac.th
 
 
  Surapon-Yimsamran  
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายสุรพล ยิ้มสำราญ
E-mail: surapon.yim@mahidol.ac.th
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ศาสตราจารย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
E-mail: polrat.wil@mahidol.ac.th
 
 
   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์วรัญญา ว่องวิทย์
E-mail: waranya.won@mahidol.ac.th
 
 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา
E-mail: tmpad@staff2.mahidol.ac.th
 
 
  Usa-Boo  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา บุญยืน
E-mail: usa.boo@mahidol.ac.th
 
 
  Amornrat-Aro  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อมรรัตน์ อรุณนวล
E-mail: amornrat.aro@mahidol.ac.th
 
 
  Amnat-Kha  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายอำนาจ คำศิริวัชรา
E-mail: amnat.kha@mahidol.ac.th
 
 
     
หัวหน้าภาควิชา
   
  รองศาสตราจารย์ฤมล โกมลมิศร์    
 
  ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์    
 
  mallika    
 
  รองศาสตราจารย์ชลิต โกมลมิศร์    
 
  อาจารย์สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร ไชยศรี    
 
  อาจารย์ดำรงเกียรติ อาจหาญ    
 
  รองศาสตราจารย์กมลเนตร โอฆานุรักษ์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรณิต แก้วกังวาล    
 
  ศาสตราจารย์พรรณี ปิติสุทธิธรรม    
 
     
กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจำ
   
  ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  
ประธานสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี
E-mail: santi.man@mahidol.ac.th
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช  

กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ


ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
E-mail: kesinee.cho@mahidol.ac.th

 
 
  wang  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. หวัง หงุ่ยตระกูล
E-mail: wang.ngu@mahidol.edu
 
 
  wang  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
E-mail: jiraporn.rua@mahidol.ac.th
 
 
     
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
   
  ฐิติพร แก้วรุณคำ  
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นางฐิติพร แก้วรุณคำ
E-mail: titiporn.kae@mahidol.ac.th
 
 
  ประไพพร เตียเจริญ  
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นางประไพพร เตียเจริญ
E-mail: prapaiporn.tea@mahidol.ac.th
 
 
   
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นายสมชาย ภู่ด้วง
E-mail: somchai.pou@mahidol.ac.th
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 ตุลาคม 2560
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th
Website counter