ภาควิชา / ศูนย์ / สำนัก
 
ภาควิชา
 
อายุรศาสตร์เขตร้อน ปรสิตหนอนพยาธิ
กีฏวิทยาการแพทย์ จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
พยาธิโปรโตซัว เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
สุขวิทยาเขตร้อน โภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
พยาธิวิทยาเขตร้อน กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
 
 
ศูนย์ความเป็นเลิศ
 
Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS) Center of Excellence for Antibody Research (CEAR)
Mahidol Vivax Research Unit (MVRU) Vaccine Trial centre (VTC)
Clinical Malaria Research Unit (CMRU) Genomics and Evolutionary Medicine (GEM)
Tropical Medicine Diagnostic Reference Laboratory (TMDR)
 
ศูนย์
 
ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี
ศูนย์วินิจฉัยโรคเขตร้อน  
 
สำนัก
 

สำนักงานคณบดี
      • งานบริหารธุรการ
      • งานทรัพยากรบุคคล
      • งานคลัง
      • งานพัสดุ
      • งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
      • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      • งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานบริหารการศึกษา

สำนักงานบริการการวิจัย

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยบริหารทรัพย์สินและกฏหมาย

 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 สิงหาคม 2563
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th