ผู้บริหาร | กรรมการประจำคณะ | สภาอาจารย์ | โครงสร้างภายในคณะฯ | คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (อดีต-ปัจจุบัน) | ที่ปรึกษาคณะฯ | ระบบธรรมาภิบาลคณะฯ
กรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 
กรรมการประจำคณะ | รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ | กำหนดการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
 
คณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ    
 
  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล  
รองคณบดีฝ่ายคลังและทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
E-mail: chukiat.sir@mahidol.ac.th
 
 
     
 
  ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช  
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี โชติวานิช
E-mail: kesinee.cho@mahidol.ac.th
 
 
  ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา  
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
E-mail: kraichat.tan@mahidol.ac.th
 
 
  Wirongrong-Chierakul  
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล
E-mail: wirongrong.chi@mahidol.ac.th
 
 
   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
E-mail: watcharapong.piy@mahidol.ac.th
 
 
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข
E-mail: teera.kus@mahidol.ac.th
 
 
  Wirichada-Pan-ngum  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม
E-mail: wirichada.pan@mahidol.ac.th
 
 
  Amnat-Kha  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอำนาจ คำศิริวัชรา
E-mail: amnat.kha@mahidol.ac.th
 
 
 
     
หัวหน้าภาควิชา
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  ศรีวิชัย    
 
  ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  เหลืองวุฒิวงษ์    
 
  mallika    
 
  รองศาสตราจารย์ชลิต โกมลมิศร์    
 
  อาจารย์สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์    
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร ไชยศรี    
 
  อาจารย์ดำรงเกียรติ อาจหาญ    
 
  รองศาสตราจารย์กมลเนตร โอฆานุรักษ์    
 
  รองศาสตราจารย์จรณิต แก้วกังวาล    
 
  ศาสตราจารย์พรรณี ปิติสุทธิธรรม    
 
     
กรรมการคณะจากคณาจารย์ประจำ
   
  รศ. ดร. นริศรา จันทราทิตย์  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์  
E-mail: narisara.cha@mahidol.ac.th
 
 
  ดร.สันติ มณีวัชระรังษี  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 
E-mail: santi.man@mahidol.ac.th
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย เพียงจันทร์ สนธยานนท์  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ เพียงจันทร์ สนธยานนท์
E-mail: piengchan.son@mahidol.ac.th
 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์  
กรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์
E-mail: supaluk.pop@mahidol.ac.th
 
 
     
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน
   
  ฐิติพร แก้วรุณคำ  
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นางฐิติพร แก้วรุณคำ
E-mail: titiporn.kae@mahidol.ac.th
 
 
  สัญชัย มีพร้อม  
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นายสัญชัย มีพร้อม
E-mail: sanchai.mee@mahidol.ac.th
 
 
   
กรรมการประจำคณะจากสายสนับสนุน

นายสมชาย ภู่ด้วง
E-mail: somchai.pou@mahidol.ac.th
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ตุลาคม 2564
 
 
MU Home   |  TropMed Home   |  Web Mail   |  Intranet TM   |  Site Map   |  Web Link   |  Contact us & Map   |   Facebook
Copyright © 2008 Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: tmwww@mahidol.ac.th