หน้าหลัก

   

​  ​​ ​

เอกสารเผยแพร่

 

OPS SERVICE ​​

คำอธิบายประกอบตัวชี้วัดประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA 2563)​​

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนยุทธศาสตร์มหิดล ระยะ 20 ปี 

รหัสโครงการตามยุทธศาสตร์ปี 2561-2565​​​​ 

แผนปฏิบัติตามงบประมาณ​​​​

ผลงานและทิศทางพัฒนาคุณภาพ ธันวาคม 2560​​

คู่มือการทำแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการออนไลน์

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 2561-2565

TRIS กรอบการประเมินผลและรายละเอียดการประเมินผลในระดับส่วนงาน 

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562 

 

     
     
    Brother IntelliFax-2480C
Information by Office Policy and Strategic Planning (OPS)
Delvelop by
Information Technology Unit
Last update : 1 April 2018