หน้าหลัก

​  ​​ ​

 

เอกสารเผยแพร่

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
​ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(เริ่ม 17 มกราคม 2565- 31 มกราคม 2565) 

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
​ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(เริ่ม 2 มกราคม 2565- 14 มกราคม 2565)

TropMed Quality Fair#3 

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
​ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(เริ่ม 1 กันยายน 2564- 18 กันยายน 2564) 

แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564)

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ขยายถึง 23 กรกฎาคม 2564)

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ขยายถึง 9 กรกฎาคม 2564)

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ขยายถึง 25 มิถุนายน 2564) 

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ขยายถึง 11 มิถุนายน 2564) 

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ขยายถึง 30 พฤษภาคม 2564)

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ขยายถึง 15 พฤษภาคม 2564)

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (เมษายน 2564) 

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (มีนาคม 2563)
​​

 

OPS SERVICE ​​

คำอธิบายประกอบตัวชี้วัดประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA 2563)​​

ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 

แผนยุทธศาสตร์มหิดล ระยะ 20 ปี 

​​รหัสโครงการตามยุทธศาสตร์ปี 2561-2565​​​​ 

ผลงานและทิศทางพัฒนาคุณภาพ ธันวาคม 2560​​

คู่มือการทำแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการออนไลน์

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 2561-2565

TRIS กรอบการประเมินผลและรายละเอียดการประเมินผลในระดับส่วนงาน 

สรุปคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562