ฐานข้อมูลรวบรวม TropMedKPI

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทำฐานข้อมูล TropMedKPI สำหรับการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ไว้บน cloud

วัตถุประสงค์

1. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ต้องนำข้อมูลไปรายงาน ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะฯ  เพื่อลดการซ้ำซ้อนการรายงานข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลจะจัดทำจัดเก็บตามพันธกิจของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดังนี้

  • T : Teaching and Learning Excellence
  • R : Research and Innovation Excellence 
  • O : Outstanding Clinical Outcome 
  • P : People Excellence
  • I : Infrastructure Excellence
  • C : Customer and Community Service Excellence
  • A : Alliance Excellence 
  • L : Leadership and Management Excellence 

2. สร้างฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและรายงานตัวชี้วัด ให้กับทีมผู้บริหาร และกรรมการประจำาคณะฯ รับทราบทุกไตรมาส