FORM OPS

แบบฟอร์มข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(PA)ภาควิชา ปีงบประมาณ2563       
คำอธิบายตัวชี้วัดการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา ปีงบประมาณ2563       
         
         
แบบติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  2561 (ต.ค. 61)      
         
(ร่าง)การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2558        
• (ร่าง) TM-KPI Dictionary year 2016      
• (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปี 2557- ปี 2560      
• (ร่าง) รายงานการประชุม วันที่ 5 มิถุนายน 2558      
• (ร่าง) รายงานการประชุม วันที่ 6 มิถุนายน 2558      
         
แบบฟอร์มรายการเบิกจ่ายค่าบำรุงรักษา (MA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     

แบบฟอร์มการลงทุนครุภัณฑ์ 2568-2571 
       
• แบบฟอร์มการลงทุน เงินงบประมาณแผ่นดิน                                   (Form OPS ครุภัณฑ์เงินแผ่นดิน) (ก.ค. 2566)      
• แบบฟอร์มการลงทุน เงินรายได้                                                     (Form OPS ครุภัณฑ์เงินรายได้) (ก.ค. 2566)      
• แบบฟอร์ม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน                     (Form OPS สิ่งก่อสร้างเงินแผ่นดิน) (ก.ค. 2566)      
• แบบฟอร์ม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง เงินรายได้                                       (Form OPS สิ่งก่อสร้างเงินแผ่นดิน) (ก.ค. 2566)      
• ไฟล์ Project Control      
         
แบบฟอร์มสำหรับการเบิกจ่ายเงิน ตามระบบ ERP         
• แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุ (บ 5)         
- บ.5 ภาควิชา    
- บ.5 รพ.    
- บ.5 สำนักงาน     
- บ.5 กรณีเกินอำนาจ     
• แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (บ 5/1)         
- บ.5/1 ภาควิชา     
- บ.5/1 รพ.     
- บ.5/1 สำนักงาน     
- บ.5/1 กรณีเกินอำนาจ     
• แบบฟอร์มเพื่อประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (บ 5/2)     
         
แบบฟอร์มทั่วไป        
• แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ (2566)     
• แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ (2565)     
• แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ (2564)    
• แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และขออนุมัติโครงการ (2563)    
• แบบฟอร์มการประมาณการรายจ่าย งบดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ 2563       
• แบบฟอร์มการประมาณการรายจ่าย งบดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ 2564       
• แบบฟอร์ม การเสนอโครงการบริการวิชาการ