Material Transfer Agreement/ Data Sharing Agreement

MTA/DSA Forms


*Documents:

  1. หนังสือนำส่งเพื่อขอรับการพิจารณา (เรียน คณบดี (ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย))
  2. รายการเอกสารประกอบการพิจารณาข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (เฉพาะ MTA เท่านั้น)
  3. โครงร่างการวิจัย (Protocol/ Proposal)
  4. เอกสาร MTA/DSA
  5. กรณีได้รับการรับรองจากคณะกรรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอให้ส่งสำเนาใบรับรอง 1 ชุด หากอยู่ระหว่างดำเนินการขอรับการพิจารณา ขอให้ระบุรหัสโครงการที่ได้รับจากคณะกรรมการฯ ที่ให้การพิจารณารับรอง
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขเนื้อหาใน MTA/DSA และคณบดีสามารถลงนามให้ได้ ขอให้ Provider และ Recipient ลงนามก่อนส่งด้วย