มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร เยี่ยมชมด้านการบริหารความเสี่ยง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งภักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และทีมบริหารความเสี่ยง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้การต้อนรับ Ms. Karen Valentine ตำแหน่ง Chief Operating Officer จากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล – อ๊อกซฟอร์ด (MORU) พร้อมด้วย Ms. Deborah Provis ตำแหน่ง Consultant จาก the Wellcome Trust สหราชอาณาจักร และ Mr. Paul Sullivan ตำแหน่ง Head of University Security Services มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร (Oxford University) ในโอกาสเยี่ยมชม ปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนนโยบายในการอพยพหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในองค์กรทราบในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล