ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จำนวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และมีทักษะในการอพยพในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิต โดยมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการนี้ การอบรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยกรุงเทพฯ นำโดย นายแปร บุญศรีโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล