งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 3 TropMed Quality Fair #3 “Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 3 TropMed Quality Fair ครั้งที่ 3 “Revolution Towards SDGs : การปฏิรูปสู่ความยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ กรกฎาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ “TropMed Talk by Dr.Mai : การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดสดผ่านช่อง TROPMED Youtube

งานมหกรรมคุณภาพจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนากระบวนงานหรือระบบงานที่ทำอยู่เป็นประจำ ซึ่งมีผลงานพัฒนาคุณภาพเข้าร่วมประกวดมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 Routine to Research (R2R) หรือสิ่งประดิษฐ์ Routine to Innovation (R2I) 

ประเภทที่ 2 ผลงาน OKRs 

ประเภทที่ 3 ผลงานพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ (CQI, Lean, Kaizen, ผลงานใหม่)

ประเภทที่ 4 เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)

โอกาสนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต้อนรับองค์กรภายนอกที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลสงฆ์