โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเจ้าภาพจัดซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และ นายอมร เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งการซ้อมอพยพนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสังกัดภาควิชาและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการควบคุมเพลิงเบื้องต้น การแจ้งเหตุ การอพยพลงจากอาคาร และการรวมตัว ณ จุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล