Talk Today Talk to Dean #3

คณบดีเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้พูดคุย เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ และปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา มีนักศึกษาลุกขึ้นถามคำถาม บอกถึงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เริ่มจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ที่จัดการได้ อาทิ แจ้งล่วงหน้าเมื่อจะมีขึ้นค่าบำรุงการศึกษา ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสารการสอนทันเวลา ประกาศต่างๆ เป็นสองภาษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับทุนต่างๆ และที่จัดการไม่ได้ เช่น การเขียน OPD การ์ดเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารการสอนแบบ hard copy ส่วนประเด็นที่ต้องการการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อาทิ การออกฝึกภาคสนามสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การปรับปรุงห้องออกกำลังกายของสวัสดิการคณะฯ ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ


คณบดีได้พูดถึงประเด็นต่างๆ ที่ได้รับจากผลการสำรวจความไม่พึงพอใจของนักศึกษาในปีที่ผ่านมา เช่น ต้องการที่พักผ่อนเพิ่มเติม ซึ่งคณะฯ จัดสร้าง roof garden ให้แล้วที่บริเวณลานชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขอให้นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ด้วย ประเด็นการขอให้คณะฯ จัดที่จอดรถสำหรับนักศึกษา ซึ่งคณะฯ ไม่สามารถจัดให้ได้ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ใช้งานและความเร็ว/แรงของสัญญาน MU wifi นั้น คณะฯ รับทราบและอยู่ในระหว่างปรับปรุงสัญญานและขยายพื้นที่ใช้งานให้ดีขึ้น คณบดีทิ้งท้ายเกี่ยวกับกระแสแรงในสังคมเกี่ยวกับเกม ‘Pokemon GO’ โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษาให้งดเล่นในห้องเรียนและในทุกอาคารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน


รูปแบบของกิจกรรมเป็นการถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษในบรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง มีผู้บริหารอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมรับฟังประมาณ 80 คน ณ ห้องบรรยายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ ชั้น 3 อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


Speaker: รองศาสตราจารย์ พญ. เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
บันทึกโดย: อาจารย์รชตวรรณ เฉียบฉลาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
วันที่: 15 August 2016