ไขข้อข้องใจ ITA กับ TROPMED 2566 ครั้งที่ 2

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย หัวข้อ “ไขข้อข้องใจ ITA กับ TROPMED 2566” ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยาย ซึ่งมีวิทยากรดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิตติมา ฐิตวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 

2. นางประไพพร เตียเจริญ เลขานุการคณะฯ

3. นางสาวปวีณา สิทธิโสธา หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

4. นายมนตรี หนูจันทร์ หัวหน้างานพัสดุ

5. นายพสิณ ชรัตน์ หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย

6. นางสาวศรีวรินทร์ ปริญญาจารย์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

7. นางสาวดวงใจ สหัสสานนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยจากบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และผ่านระบบ ZOOM Meeting ในวันที่ 22 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ชี้แจงการได้งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามพันธกิจต่างๆ และแสดงผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2565 และความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566