การระดมความคิดแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ.2566-2570

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการระดมความคิดแผนยุทธศาสตร์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ.2566-2570  เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2565 เพื่อกำหนดกรอบทิศทางดำเนินงานตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อตามวิสัยทัศน์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน “มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน” (To be the World Class Tropical Medicine Research Institute) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  โดยได้จัดการระดมความคิดจากคณาจารย์และบุคลากรแบ่งตามกลุ่มพันธกิจของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพันธกิจด้านการเรียนการสอน กลุ่มพันธกิจการวิจัย กลุ่มพันธกิจการบริการวิชาการและด้านการแพทย์  และกลุ่มพันธกิจการบริหารและอื่น ๆ  จากนั้นรับประทานอาหารค่ำพร้อมกิจกรรมสังสรรค์เพื่อผ่อนคลายในรูปแบบ Starry Night Party จากนั้นช่วงเช้ามีกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาว’เขตร้อน และการนำเสนอผลการระดมความคิดจากการประชุม พร้อมสรุปภาพรวมจากทีมผู้บริหาร  ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี