การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2565

         คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงวิรงค์รอง  เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นวิทยากรให้การบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ช่วยชีวิตผู้อื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมในการอบรม
         โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เยี่ยมชมการฝึกอบรมพร้อมให้กำลังใจบุคลากรคณะฯ ที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล