โครงสร้างบุคลากร

 
ปวีณา สิทธิโสธา
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Paweena Sitthisotha
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่ง (อังกฤษ) : Plan and Policy Analyst
E-mail : paweena.sit@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-1303 , 1361
โทรศัพท์สายตรง (ถ้ามี) : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
การจัดทำแผนงาน/โครงการตามนโยบายของผู้บริหารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานประจำปีของคณะฯ
ให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ ภาควิชา/หน่วยงาน
   

 

ชุติมา ปฐมกำเนิด
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Chutima Pathomkamnoet
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง (อังกฤษ) : Plan and Policy Analyst
E-mail : chutima.pat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-1361
โทรศัพท์สายตรง : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
การจัดทำ แผนงาน/โครงการประจำปี
ติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การจัดทำ PA คณะฯ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ

 

 
มรุต ธนบูรณ์กาญจน์
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Marut Thanaboonkan
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง (อังกฤษ) : Plan and Policy Analyst
E-mail : marut.tha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-9121
โทรศัพท์สายตรง : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
การจัดทำ แผนงาน/โครงการประจำปี
ติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การจัดทำ PA คณะฯ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การ
   
 

 

 

นิธิมา วัฒนคุ้ม
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Nitima Wattanakum
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง (อังกฤษ) : Plan and Policy Analyst
E-mail : nitima.wat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-1303
โทรศัพท์สายตรง : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
รวบรวมข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินงาน
จัดทำข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายปีปัจจุบันให้ ภาควิชา/หน่วยงาน
ลงทะเบียน รับ-ส่ง การจองอนุมัติค่าใช้จ่ายในระบบ ERP
บันทึกรายการเบิกจ่ายกองทุนโครงการเฉพาะกิจ กองทุนบริการวิชาการ
ณัฏฐิกา  ตันสกุล
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Nuttika Tansakul
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง (อังกฤษ) : Plan and Policy Analyst
E-mail : nuttika.tan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-1303
โทรศัพท์สายตรง : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
รวบรวมข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินงาน
จัดทำข้อมูลเพื่อจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายปีปัจจุบันให้ ภาควิชา/หน่วยงาน
ลงทะเบียน รับ-ส่ง การจองอนุมัติค่าใช้จ่ายในระบบ ERP
 

 

​​

จิรภัทร์ คนเจน
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Jirapat Khonjen
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่ง (อังกฤษ) : Plan and Policy Analyst
E-mail : jirapat.kho@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-1303
โทรศัพท์สายตรง : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
บริหารความเสี่ยง
วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ
ปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
จัดทำแผน ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx และ TQA
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในคณะฯ
ดูแลและอัพเดทระบบ Internet สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ธีรภัทร จันทร
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) : Teerapat Janthon
งาน/สำนัก : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานย่อย : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ตำแหน่ง (อังกฤษ) :  
E-mail : Teerapat.jat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : i-1303
โทรศัพท์สายตรง : 0-2306-9121
โทรสาร : -
ภาระหน้าที่
บริหารความเสี่ยง
วางกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการตามระบบคุณภาพ
ปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
จัดทำแผน ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ EdPEx และ TQA
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในคณะฯ
ดูแลและอัพเดทระบบ Internet สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย