การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2561

         คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)”  โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพนเรนทร เป็นวิทยากร บรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรคณะฯ ทั้ง 4 รุ่น จำนวน 200 คน  เมื่อวันที่ 4 -5 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์  ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล