ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2561

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการอบรมเรื่อง ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี 2561  โดยมี ดร.สุรพล  ยิ้มสำราญ  ประธานคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย  และรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานการอบรมฯ  วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อิ่นได้เมื่อเกิดเหตุ และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้

ในรุ่นที่ 1 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 150 คน  เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561  ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และภาคปฏิบัติ ณ ลานควินิน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรุ่นที่ 2 เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม ที่ปฏิบัติงานในทุกอาคารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เมื่อวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561  ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  และภาคปฏิบัติ ณ ลานควินิน  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล