ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2562

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการอบรมเรื่อง ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ในการอบรมนายเสวก ชมมิ่ง  คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย และหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ  จากนั้น ดร.สุรพล  ยิ้มสำราญ  ประธานคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย  และรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ  การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด ให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   สำหรับวัตถุประสงค์นั้นเพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย

รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกอาคารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ยกเว้นอาคารราชนครินทร์) จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล