การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2562

         คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)”  ในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง  เจียรกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  เป็นประธานกล่าวเปิด  และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทรเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) เพื่อช่วยชีวิตหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  อบรมระหว่างวันที่ 4 -5 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์  ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล