โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย จัดโครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 แก่บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ซึ่งการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ เป็นการซ้อมอพยพในทุกอาคาร ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ยกเว้นอาคารราชนครินทร์) และเป็นการจำลองสถานการณ์จริง โดยมีจุดรวมพล ณ หน้าอาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล