การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ประจำปี 2563

         คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)”  ในพิธีเปิด อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง  เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นวิทยากรให้การบรรยาย ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ช่วยชีวิตผู้อื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีบุคลากรจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์  ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล