ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2565

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเสวก ชมมิ่ง คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด ให้การฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสูญเสียจากอัคคีภัยและมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล