งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 TropMed Quality Fair #2 “Innovation 5.0 Are you OK? We OKR!”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม TropMed Quality Fair ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบ Webex Meeting งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นให้บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพจากแต่ละหน่วยงาน จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ผลงานวิจัย (R2R) ผลงานสิ่งประดิษฐ์(R2I) ผลงานOKRs และผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI , Lean , Kaizen) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการร่วมตัดสินและมอบรางวัลแก่ผลงานที่โดดเด่นในแต่ละประเภท