ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2560

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้น และการอบพยบหนีไฟ” ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรคณะฯ ที่ปฏิบัติงานในอาคารลิมพระเกียรติฯ อาคารจำลอง หะริณสุต และอาคารสันสิริ ศรมณี มีการบรรยายหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกการปฏิบัติใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างถูกวิธี และเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยร้ายแรงได้ อีกทั้งยังมีการฝึกซ้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เสมือนสถานการณ์จริง สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวฯ โดยดาบตำรวจเชิด อินทร์มงคล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัย กองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทีมงาน

ในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมีเกรท อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมีเกรท อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมีเกรท อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล