งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1 TropMed Quality Fair #1 “เขตร้อนก้าวไกล ใส่ใจในคุณภาพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Tropmed Quality Fair ครั้งที่ 1 “เขตร้อนก้าวไกล ใส่ใจในคุณภาพ” โดยมี อาจารย์ ดร.วิรงค์รอง  เจียรกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ สามารถต่อยอดความคิดและนำมาพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง อีกทั้ง บุคลากรยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่มีการคิดค้น ปรับปรุงจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  โดยมีหน่วยงานและบุคลากรส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 66 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภททีมหน่วยงาน จำนวน 42 ผลงาน และประเภททีมบุคคล จำนวน 24 ผลงาน  มีรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล รวมมูลค่าเงินรางวัล 44,500 บาท  ซึ่งได้รับความสนใจบุคลากรเข้าร่วมงานกว่าสามร้อยคน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล