กิจกรรมนโยบายและยุทธศาสตร์

StrategicActivity

Talk Today Talk to Dean #2

คณบดีเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้พูดคุย เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ และปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา มีนักศึกษาลุกขึ้นถามคำถาม บอกถึงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เริ่มกิจกรรมโดย คณบดีกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม คณบดีพบนักศึกษา ครั้งที่ 1 ว่าคณะฯ ได้ดำเนินการอย่างไรตามคำแนะนำ/ร้องขอของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การจัดสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษาที่เรียกว่า Roof Garden ตั้งอยู่ ณ โถงชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณบดีขอความร่วมมือจากนักศึกษา 3 ประการคือ ให้รับผิดชอบดูแลเพื่อนต่างสถาบันให้ดี ให้ดูแลเรื่องความสะอาด และขอความร่วมมืองดแสดงความรักฉันท์ชู้สาว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ขอให้คณะฯ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของหัวข้อ เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น เพิ่มการเรียนการสอนทางคลินิกสำหรับหลักสูตรที่เป็นแพทย์ ควรมีคู่มือสำหรับชั่วโมงปฏิบัติการ ควรมีประกาศ/แบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับความต้องการในเรื่องต่างๆ อาทิ ช่องโทรทัศน์ภาษาอังกฤษสำหรับหอพักรับรอง ขยายเวลาในการใช้ห้องฟิตเนสและห้องสมุดเพิ่มขึ้น กิจกรรมนอกหลักสูตร (วาดภาพศิลปะ เย็บปักถักร้อย เล่นกีฬา เป็นต้น) การจัดฉายภาพยนตร์ ณ ห้องบรรยายศรชัยฯ รายการอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงอาหาร สำหรับประเด็นปัญหาที่นักศึกษายกขึ้นมาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอายุ […]

....>>
Read more
2558 / นักศึกษา

Talk Today Talk to Dean #2

คณบดีเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้พูดคุย เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ และปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา มีนักศึกษาลุกขึ้นถามคำถาม บอกถึงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เริ่มกิจกรรมโดย คณบดีกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม คณบดีพบนักศึกษา ครั้งที่ 1 ว่าคณะฯ ได้ดำเนินการอย่างไรตามคำแนะนำ/ร้องขอของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การจัดสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษาที่เรียกว่า Roof Garden ตั้งอยู่ ณ โถงชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณบดีขอความร่วมมือจากนักศึกษา 3 ประการคือ ให้รับผิดชอบดูแลเพื่อนต่างสถาบันให้ดี ให้ดูแลเรื่องความสะอาด และขอความร่วมมืองดแสดงความรักฉันท์ชู้สาว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ขอให้คณะฯ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของหัวข้อ เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น เพิ่มการเรียนการสอนทางคลินิกสำหรับหลักสูตรที่เป็นแพทย์ ควรมีคู่มือสำหรับชั่วโมงปฏิบัติการ ควรมีประกาศ/แบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับความต้องการในเรื่องต่างๆ อาทิ ช่องโทรทัศน์ภาษาอังกฤษสำหรับหอพักรับรอง ขยายเวลาในการใช้ห้องฟิตเนสและห้องสมุดเพิ่มขึ้น กิจกรรมนอกหลักสูตร (วาดภาพศิลปะ เย็บปักถักร้อย เล่นกีฬา เป็นต้น) การจัดฉายภาพยนตร์ ณ ห้องบรรยายศรชัยฯ รายการอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงอาหาร สำหรับประเด็นปัญหาที่นักศึกษายกขึ้นมาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอายุ […]

....>>
Read more
2558 / นักศึกษา
Shopping Basket