กิจกรรมการจัดการความรู้

KnowledgeManagement

งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1 TropMed Quality Fair #1 “เขตร้อนก้าวไกล ใส่ใจในคุณภาพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป  สิงหศิวานนท์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  เป็นประธานในพิธีเปิด งาน Tropmed Quality Fair ครั้งที่ 1 “เขตร้อนก้าวไกล ใส่ใจในคุณภาพ” โดยมี อาจารย์ ดร.วิรงค์รอง  เจียรกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ สามารถต่อยอดความคิดและนำมาพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง อีกทั้ง บุคลากรยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่มีการคิดค้น ปรับปรุงจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  โดยมีหน่วยงานและบุคลากรส่งผลงานคุณภาพเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 66 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภททีมหน่วยงาน จำนวน 42 ผลงาน และประเภททีมบุคคล จำนวน 24 ผลงาน  มีรางวัลทั้งหมด 16 รางวัล รวมมูลค่าเงินรางวัล 44,500 บาท  ซึ่งได้รับความสนใจบุคลากรเข้าร่วมงานกว่าสามร้อยคน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2561

Talk Today Talk to Dean #2

คณบดีเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้พูดคุย เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ และปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา มีนักศึกษาลุกขึ้นถามคำถาม บอกถึงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เริ่มกิจกรรมโดย คณบดีกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม คณบดีพบนักศึกษา ครั้งที่ 1 ว่าคณะฯ ได้ดำเนินการอย่างไรตามคำแนะนำ/ร้องขอของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การจัดสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษาที่เรียกว่า Roof Garden ตั้งอยู่ ณ โถงชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณบดีขอความร่วมมือจากนักศึกษา 3 ประการคือ ให้รับผิดชอบดูแลเพื่อนต่างสถาบันให้ดี ให้ดูแลเรื่องความสะอาด และขอความร่วมมืองดแสดงความรักฉันท์ชู้สาว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ขอให้คณะฯ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของหัวข้อ เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น เพิ่มการเรียนการสอนทางคลินิกสำหรับหลักสูตรที่เป็นแพทย์ ควรมีคู่มือสำหรับชั่วโมงปฏิบัติการ ควรมีประกาศ/แบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับความต้องการในเรื่องต่างๆ อาทิ ช่องโทรทัศน์ภาษาอังกฤษสำหรับหอพักรับรอง ขยายเวลาในการใช้ห้องฟิตเนสและห้องสมุดเพิ่มขึ้น กิจกรรมนอกหลักสูตร (วาดภาพศิลปะ เย็บปักถักร้อย เล่นกีฬา เป็นต้น) การจัดฉายภาพยนตร์ ณ ห้องบรรยายศรชัยฯ รายการอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงอาหาร สำหรับประเด็นปัญหาที่นักศึกษายกขึ้นมาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอายุ […]

....>>
Read more
2558 / นักศึกษา

Talk Today Talk to Dean #2

คณบดีเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้พูดคุย เพื่อสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความไม่พึงพอใจ และปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา มีนักศึกษาลุกขึ้นถามคำถาม บอกถึงความต้องการ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เริ่มกิจกรรมโดย คณบดีกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรม คณบดีพบนักศึกษา ครั้งที่ 1 ว่าคณะฯ ได้ดำเนินการอย่างไรตามคำแนะนำ/ร้องขอของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การจัดสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษาที่เรียกว่า Roof Garden ตั้งอยู่ ณ โถงชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้คณบดีขอความร่วมมือจากนักศึกษา 3 ประการคือ ให้รับผิดชอบดูแลเพื่อนต่างสถาบันให้ดี ให้ดูแลเรื่องความสะอาด และขอความร่วมมืองดแสดงความรักฉันท์ชู้สาว ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ขอให้คณะฯ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดการซ้ำซ้อนของหัวข้อ เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น เพิ่มการเรียนการสอนทางคลินิกสำหรับหลักสูตรที่เป็นแพทย์ ควรมีคู่มือสำหรับชั่วโมงปฏิบัติการ ควรมีประกาศ/แบบฟอร์มจากบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับความต้องการในเรื่องต่างๆ อาทิ ช่องโทรทัศน์ภาษาอังกฤษสำหรับหอพักรับรอง ขยายเวลาในการใช้ห้องฟิตเนสและห้องสมุดเพิ่มขึ้น กิจกรรมนอกหลักสูตร (วาดภาพศิลปะ เย็บปักถักร้อย เล่นกีฬา เป็นต้น) การจัดฉายภาพยนตร์ ณ ห้องบรรยายศรชัยฯ รายการอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับทุกโรงอาหาร สำหรับประเด็นปัญหาที่นักศึกษายกขึ้นมาเกี่ยวกับการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอายุ […]

....>>
Read more
2558 / นักศึกษา
Shopping Basket