การขนส่งสิ่งส่งตรวจ

การขนส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการ

  1. ขนส่งกล่องวัตถุตัวอย่างด้วยรถยนต์
  2. วางกล่องวัตถุตัวอย่างในพื้นที่ราบมีอุปกรณ์ช่วยยึดกล่องให้อยู่ติดกับตัวรถอย่างมั่นคง
  3. ไม่วางวัตถุตัวอย่างบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง
  4. ควรมีชุดเก็บกวาดสารชีวภาพหกหล่น (Biological spill kit) ประจำรถไปด้วยเพื่อใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ส่งสิ่งส่งตรวจ

ส่งวัตถุตัวอย่างมาที่ ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู่ ชั้น 8 อาคาราชนครินทร์ (ตึกโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

 

Last update: July 8, 2020