การขอตรวจซ้ำ และ การขอตรวจเพิ่ม

  1. การขอตรวจซ้ำหรือการขอตรวจเพิ่ม: ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่มได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีสิ่งส่งตรวจพอที่ตรวจซ้ำหรือไม่
  2. เขียนใบขอตรวจใหม่พร้อมเขียนระบุว่า ขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่มโดยใช้ตัวอย่างเดิมที่เหลือ และระบุชื่อตัวอย่างที่ต้องการขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่ม
  3. ส่งใบขอตรวจมาที่ห้องปฏิบัติการในวันและเวลาราชการ

 

 

Last update: July 8, 2020