Chikungunya Virus: Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR)

 1. ข้อบ่งชี้ในการตรวจวิเคราะห์: การตรวจหาเชื้อ Chikungunya virus
 2. วิธีการวิเคราะห์ (methodology): Real time RT-PCR
 3. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ:EDTA plasma ปริมาตร 2 mL หรือ EDTA whole blood ปริมาตร 5 mL
 4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง:
  1. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เก็บเลือดที่อุณหภูมิ 2-8 °C หลังการเจาะเลือด หากไม่สามารถส่งภายใน 24 ชั่วโมงได้ให้ทำการปั่นแยก plasma เก็บที่อุณภูมิ -20 °C ขึ้นไป
  2. การขนส่งสิ่งส่งตรวจต้องทำการขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 °C
  3. ควรแยก plasma ภายใน 6 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
 5. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule):ทำการทดสอบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 รอบต่อวัน ในวันและเวลาราชการ คือ
  วันเวลาทำการทดสอบ
  วันจันทร์ เวลา 9.00 น
  วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น.
 6. การประกันเวลาการทดสอบ: 2 วันทำการ หากส่งตัวอย่างก่อน 9:00 น. จะได้รับผลภายใน 1 วัน คือตอนเย็นวันเดียวกับที่ส่งตัวอย่าง ยกเว้นกรณีที่ตัวอย่างมีปัญหาจะต้องมีการทำการวิเคราะห์ซ้ำจะได้ผลในเย็นวันถัดไป
 7. การรายงานผล: เป็น negative หรือ positive
 8. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference): สิ่งส่งตรวจขุ่นจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและการเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 4 °C นานกว่า 24 ชั่วโมง ไม่ควรทำการทดสอบ
 9. ราคาค่าบริการ: 1,000 บาท/ตัวอย่าง
 10. การขอลดหย่อนค่าบริการ: ไม่มี

 

 

Last update: June 10, 2021