Zika Virus: Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR)

 1. ข้อบ่งชี้ในการตรวจวิเคราะห์: การตรวจหาเชื้อ Zika virus
 2. วิธีการวิเคราห์ (methodology): Real time RT-PCR
 3. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ: Urine ปริมาตร 2 mL
 4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง:
  1. เก็บที่อุณหภูมิ -20 °C ขึ้นไปหลังการเก็บตัวอย่าง ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง
  2. การขนส่งสิ่งส่งตรวจต้องทำการขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 °C
  3. กรณีสิ่งส่งตรวจเป็น plasma หรือ serum ควรแยก plasma หรือ serum ภายใน 6 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
 5. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule): ทำการทดสอบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 รอบต่อวัน คือ
  วันเวลาทำการทดสอบ
  วันจันทร์ เวลา 9.00 น.
  วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น.
 6. การประกันเวลาการทดสอบ: 2 วันทำการ หากส่งตัวอย่างก่อน 9:00 น. จะได้รับผลภายใน 1 วัน คือตอนเย็นวันเดียวกับที่ส่งตัวอย่าง ยกเว้นกรณีที่ตัวอย่างมีปัญหาจะต้องมีการทำการวิเคราะห์ซ้ำจะได้ผลในเย็นวันถัดไป
 7. การรายงานผล: เป็น negative หรือ positive
 8. วิธีการวิเคราะห์ (methodology): Real time RT-PCR
 9. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference): สิ่งส่งตรวจขุ่นจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและการเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 4 °C นานกว่า 24 ชั่วโมง ไม่ควรทำการทดสอบ
 10. ราคาค่าบริการ: 1,500 บาท/ตัวอย่าง
 11. การขอลดหย่อนค่าบริการ: ไม่มี

 

 

Last update: October 7, 2021