Monkeypox virus: Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR)

 1. ข้อบ่งชี้ในการตรวจวิเคราะห์: การตรวจหาเชื้อ Monkeypox virus
 2. วิธีการวิเคราะห์ (methodology): Real time PCR
 3. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ:
  1. เก็บตัวอย่างเร็วที่สุด เมื่อผู้ป่วยเริ่มปรากฎอาการของโรค อย่างช้าภายใน 3-5 วัน
  ชนิดและปริมาณตัวอย่าง การก็บและการนำส่งตัวอย่าง
  Vesicular swabs หรือ Pustular fluid 0.5-1 มิลลิลิตร ทำความสะอาดตุ่มแผลด้วย 70% แอลกอฮอล์ ใช้ disposable syringe พร้อมเข็มเจาะ แล้วดูดน้ำในตุ่มแผลเก็บใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดฝาเก็บในกระติกน้ำแข็ง (4°C) ทันที
  Swab จากแผล ทำความสะอาดตุ่มแผลด้วย 70% แอลกอฮอล์ ใช้กรรไกรตัดผิวหนังที่คลุมตุ่มแผล จากนั้นใช้แลนเซ็ตปราศจากเชื้อขูดแผลจนกระทั่งผิวชื้นแต่เลือดยังไม่ออกแล้วใช้ไม้พันสำลีปราศจากเชื้อป้ายที่แผล แล้วรีบแช่ Swab ลงในหลอด VTM เก็บในกระติกน้ำแข็ง (4°C) ทันที
 4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง:
  1. บรรจุตัวอย่างในหลอดที่ป้องกันการรั่วไหล (Leak proof) เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาหลอดหรือภาชนะเก็บตัวอย่างให้สนิทพันด้วยเทป แล้วถอดถุงมือชั้นนอกสุด เปลี่ยนสวมถุงมือคู่ใหม่เพื่อลดการปนเปื้อน ภายนอกหลอดวัตถุตัวอย่างให้เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.1 % โซเดียมไฮโปคลอไรต์
  2. เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ในกระติกน้ำแข็งทันทีหรือเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C แล้วส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ให้เก็บในตู้แช่ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -70 °C ขึ้นไป
  3. การส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการจะต้องบรรจุในภาชนะ 3 ชั้น ตามข้อกำหนดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Link สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการบรรจุตัวอย่างในภาชนะ 3 ชั้น
 5. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule): ทำการทดสอบ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 รอบต่อวัน คือ
  วันเวลาทำการทดสอบ
  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 น.
 6. การประกันเวลาการทดสอบ: หากส่งตัวอย่างก่อน 14:00 น. จะได้รับผลภายใน 1 วัน คือตอนเย็นวันเดียวกับที่ส่งตัวอย่าง ยกเว้นกรณีที่ตัวอย่างมีปัญหาจะต้องมีการทำการวิเคราะห์ซ้ำ
 7. การรายงานผล: เป็น Detectable หรือ Undetectable
 8. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ (interference): สิ่งส่งตรวจขุ่นจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและการเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 4°C นานกว่า 24 ชั่วโมง ไม่ควรทำการทดสอบ
 9. ราคาค่าบริการ: 3,000 บาท/ตัวอย่าง

 

 

Last update: October 11, 2022