SAR-CoV-2: ELISA (IgM, IgG)

 1. ข้อบ่งชี้ในการตรวจวิเคราะห์: การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อ SARS-CoV-2
 2. วิธีการวิเคราะห์ (methodology): ELISA
 3. ชนิดสิ่งส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่างที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์มี 3 ชนิด คือ serum, EDTA plasma และ heparin plasma
 4. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ:
  1. เก็บตัวอย่างเลือดในหลอดเก็บเลือดชนิด clotted blood หรือ EDTA blood หรือ heparin blood อย่างน้อย 2 mL
  2. ในกรณีที่ต้องการส่งตัวอย่างเป็น plasma หรือ serum ให้เก็บปริมาตรอย่างน้อย 0.5 mL บรรจุตัวอย่างในหลอดที่ป้องกันการรั่วไหล (Leak proof)
  3. เมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาหลอดหรือภาชนะเก็บตัวอย่างให้สนิทพันด้วย เทป แล้วถอดถุงมือชั้นนอกสุด เปลี่ยนสวมถุงมือคู่ใหม่เพื่อลดการปนเปื้อน ภายนอกหลอดวัตถุตัวอย่างให้เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 0.1 % โซดียมไฮโปคลอไรต์
 5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง:
  1. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เก็บเลือดที่อุณหภูมิ 2-8 °C หลังการเจาะเลือด หากไม่สามารถส่งภายใน 24 ชั่วโมงได้ให้ทำการปั่นแยก plasma หรือ serum เก็บที่อุณภูมิ -20 °C ขึ้นไป
  2. การส่งสิ่งส่งตรวจต้องทำการขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 °C
 6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule):ทำการทดสอบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 รอบต่อวัน ในวันและเวลาราชการ คือ
  วันเวลาทำการทดสอบ
  วันจันทร์ เวลา 13.00 น.
  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 น.
 7. การประกันเวลาการทดสอบ: 2 วันทำการ หากส่งตัวอย่างก่อน 13:00 น. จะได้รับผลภายใน 1 วัน คือตอนเย็นวันเดียวกับที่ส่งตัวอย่าง ยกเว้นกรณีที่ตัวอย่างมีปัญหาจะต้องมีการทำการวิเคราะห์ซ้ำจะได้ผลในเย็นวันถัดไป
 8. การรายงานผล: IgM negative หรือ positive, IgG negative หรือ positive
 9. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference): สิ่งส่งตรวจขุ่นจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
 10. ราคาค่าบริการ: IgM 1200 บาท/ตัวอย่าง, IgG 1200 บาท/ตัวอย่าง
 11. การขอลดหย่อนค่าบริการ: ผู้ใช้บริการสามารถขอลดหย่อนค่าบริการเหลือ ราคา 800 บาท/ตัวอย่าง หากส่งตรวจตั้งแต่ 10ตัวอย่างขึ้นไป โดยก่อนส่งตัวอย่างให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโทร 02-3069100 ต่อ 3082 ติดต่อคุณ นันทรัตน์ จันทวัติ เพื่อขอลดหย่อนค่าบริการ

 

             

 

 

Last update: July 8, 2020