ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนจะต้องส่งใบขอตรวจที่จัดทำโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน สามารถดาวน์โหลดใบขอตรวจได้ทางเว็บไซต์ของห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน

Dengue

 

COVID-19

 

Zika & Chikungunya

 

 

Last update: July 8, 2020