วิธีส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการ

วิธีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  1. นำวัตถุตัวอย่างมาส่งพร้อมแนบใบขอตรวจ สามารถดาวน์โหลดใบขอตรวจได้ที่ https://www.tm.mahidol.ac.th/tmdr-lab/?q=forms มาติดต่อที่แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อส่งตรวจวิเคราะทางห้องปฏิบัติการและชำระค่าบริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะดำเนินการส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน
  2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งสิ่งส่งตรวจจำนวนมากในกรณีของงานวิจัยให้ติดต่อห้องปฏิบัติการโดยตรงเพื่อขอส่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นางสาวนันทรัตน์ จันทวัติ โทร 02-306-9100 ต่อ 3082
  3. หากผู้ใช้บริการต้องการส่งวัตถุตัวอย่างตั้งแต่ 10 ตัวอย่างขึ้นไปต่อครั้ง สามารถขอลดหย่อนค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อให้ดำเนินการลดหย่อนค่าบริการให้
  4. ในกรณีที่ต้องการชำระค่าบริการแบบติดเครดิต ให้ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามขั้นตอนการชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3069199 (ในเวลาราชการ) 02-3069148 (นอกเวลาราชการ) ก่อนล่วงหน้าที่จะทำการส่งตัวอย่าง หากไม่ติดต่อขอเปิดสิทธิก่อนล่วงหน้าจะต้องชำระค่าบริการเป็นเงินสด
  5. การขอตรวจซ้ำหรือการขอตรวจเพิ่ม: ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจซ้ำหรือขอตรวจเพิ่มได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งส่งตรวจพอหรือไม่ และเขียนใบขอตรวจพร้อมทั้งใส่เบอร์ lab number ส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ
  6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3082 ติดต่อ รศ.ดร. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ หรือ นางสาวนันทรัตน์ จันทวัติ ผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการ ในวันและเวลาราชการ

 

 

Last update: July 8, 2020