การประกันเวลา

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนได้มีการประกันเวลาของแต่ละการทดสอบดังนี้

 

 


การทดสอบ Turn around time
การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี (dengue virus) 4 สายพันธุ์ 2
ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี (dengue virus) 2
ตรวจหาเชื้อไวรัส Zika virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR test 2
ตรวจหาเชื้อไวรัส Chikungunya ด้วยวิธี Real time RT-PCR test 2
การตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR 2
การตรวจหาเชื้อ Monkeypox virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR 2

 

 

 

 

Last update: October 7, 2022