วัตถุประสงค์

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการ และแจกจ่ายให้กับ ผู้รับบริการ ได้แก่ หอผู้ป่วย หน่วยตรวจโรคต่างๆ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หน่วยงานจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโครงการวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สิ่งส่งตรวจมีคุณภาพเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาการ ซึ่งจะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความเชื่อถือได้ คณะทำงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ และช่วยในงานด้านกระบวนการก่อนการตรวจวิเคราะห์ ในการส่งสิ่งส่งตรวจมายังห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และหากท่านมีคำแนะนำใดๆ สามารถแจ้งไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

Last update: July 8, 2020