Dengue Virus: ELISA (IgM, IgG)

 1. ข้อบ่งชี้ในการตรวจวิเคราะห์: การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่
 2. วิธีการวิเคราะห์ (methodology): ELISA
 3. สิ่งส่งตรวจ ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ:
  1. ชนิดของสิ่งส่งตรวจที่เหมาะสมในการตรวจหาแอนติบอดีคือ serum, EDTA plasma, heparin plasma และ citrate plasma
  2. ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เจาะเลือดอย่างน้อย 2 ml ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เจาะเลือดไม่ควรเกิน 1 ml
  3. ในกรณีที่ต้องการส่งเป็น plasma หรือ serum ปริมาตรต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ml ใส่ในหลอด microcentrifuge ปิดฝาให้สนิทและพันด้วย parafilm
 4. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง:
  1. ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง เก็บเลือดที่อุณหภูมิ 2-8 °C หลังการเจาะเลือด หากไม่สามารถส่งภายใน 24 ชั่วโมงได้ให้ทำการปั่นแยก plasma หรือ serum เก็บที่อุณภูมิ -20 °C ขึ้นไป
  2. การส่งสิ่งส่งตรวจต้องทำการขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 °C
 5. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule):ทำการทดสอบ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 1 รอบต่อวัน ในวันและเวลาราชการ คือ
  วันเวลาทำการทดสอบ
  วันจันทร์ เวลา 10.00 น.
  วันพุธ เวลา 10.00 น.
  วันศุกร์ เวลา 10.00 น.
 6. การประกันเวลาการทดสอบ: 2 วันทำการ หากส่งตัวอย่างก่อน 10:00 น. จะได้รับผลภายใน 1 วัน คือตอนเย็นวันเดียวกับที่ส่งตัวอย่าง ยกเว้นกรณีที่ตัวอย่างมีปัญหาจะต้องมีการทำการวิเคราะห์ซ้ำจะได้ผลในเย็นวันถัดไป
 7. การรายงานผล: Negative หรือ Positive
 8. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์ ( interference): สิ่งส่งตรวจขุ่นจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหรือสิ่งส่งตรวจมี hemolysis ตั้งแต่ 4+ ไม่ควรทำการทดสอบ
 9. ราคาค่าบริการ: IgG 900 บาท/ตัวอย่าง, IgM 900 บาท/ตัวอย่าง
 10. การขอลดหย่อนค่าบริการ: ผู้ใช้บริการสามารถขอลดหย่อนค่าบริการเหลือ ราคา 750 บาท/ตัวอย่าง หากส่งตรวจตั้งแต่ 100 ตัวอย่างขึ้นไป โดยก่อนส่งตัวอย่างให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโทร 02-3069100 ต่อ 3082 ติดต่อคุณ นันทรัตน์ จันทวัติ เพื่อขอลดหย่อนค่าบริการ

 

 

Last update: June 10, 2021