การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดและน้ำเหลือง

 1. การติดป้ายชื่อผู้ป่วยบนหลอดเก็บเลือด ขอให้ปฏิบัติดังนี้
  1. ปิด sticker เป็นแนวตรง ไม่ม้วนเกลียวรอบหลอดเก็บเลือด
  2. เมื่อปิด sticker แล้วยังมองเห็นแถบสีที่บอกชนิดของหลอดเก็บเลือดและเว้นช่องว่างให้เห็นขีดบอกระดับ เลือดที่ต้องเจาะ และระดับเลือดที่ใส่ลงมาในหลอด
  3. ถ้า sticker ยาวเกินหลอดเก็บเลือด ให้ตัดส่วนที่เกินออกได้ โดยให้เหลือส่วนที่เป็น HN และ ชื่อ หรือจะพับ sticker ส่วนที่เกินเข้าหากันก็ได้
 2. การเจาะเลือดให้ปฏิบัติดังนี้
  1. ตรวจดูว่าป้ายชื่อผู้ป่วยที่ติดที่ใบขอตรวจและหลอดเก็บเลือดตรงกันหรือไม่
  2. ถามชื่อและนามสกุลผู้ป่วยทุกครั้งเมื่อจะเจาะเลือด
  3. ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจทำให้ค่าของการตรวจบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
   ถ้าไม่เจาะโดยระบบสูญญากาศ ไม่ให้เปิดจุก ให้ใช้เข็มแทงผ่านจุกแล้วค่อยๆ ให้ระบบสูญญากาศดูดเลือดเข้าไปเอง ไม่ต้องดันลูกสูบกระบอกฉีดยา
 3. ในกรณีที่มีการส่งเลือดหลายหลอด ลำดับในการใส่เลือดลงหลอด ให้ปฏิบัติดังนี้​
  1. Tube clotted blood mix โดยการ invert ขึ้นลง 5 ครั้ง
  2. Tube EDTA mix โดยการ invert ขึ้นลง 8 ครั้ง
  3. Tube heparin mix โดยการ invert ขึ้นลง 8 ครั้ง
  4. Tube citrate mix โดยการ invert ขึ้นลง 8 ครั้ง
  5. การปั่นแยกพลาสม่า หรือ serum ต้องทำการปั่นแยกภายใน 6 ชั่วโมงหลังการเจาะเลือด
 4. สำหรับผู้ขอรับบริการที่เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, คนไข้จากโรงพยาบาลอื่น หน่วยงานวิจัยต่างๆ หรือ บริษัทเอกชน สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจตามชนิดของหลอดเก็บเลือดตามตารางด้านล่างนี้​
รายการ ชนิดตัวอย่าง ปริมาตร การเก็บรักษา
ตรวจหาซีโรไทป์ของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี(dengue virus) ด้วยวิธี Real time RT-PCR test EDTA blood, Clotted blood ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เจาะเลือดอย่างน้อย 2 ml ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เจาะเลือดไม่ควรเกิน 1 ml 2-8 °C เก็บได้ 6 ชั่วโมงหากมากกว่านั้นให้ปั่นแยก serum หรือ plasma แล้วเก็บไว้ที่ -20 °C ถึง -80 °C
Plasma หรือ serum ปริมาตรต้องไม่ต่ำกว่า 0.5-1 ml ในหลอด microcentrifuge ปิดฝาให้สนิทและพันด้วย parafilm -20 °C ถึง -80 °C
ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ (dengue virus) ด้วย ELISA test EDTA blood, Clotted blood, Citrate blood, Heparinized blood ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เจาะเลือดอย่างน้อย 2 ml ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เจาะเลือดไม่ควรเกิน 1 ml 2-8 °C เก็บได้ 24 ชั่วโมงหากมากกว่านั้นให้ปั่นแยก serum หรือ plasma แล้วเก็บไว้ที่ -20 °C ถึง -80 °C
Plasma หรือ serum ปริมาตรต้องไม่ต่ำกว่า 0.5-1 ml ในหลอด microcentrifuge ปิดฝาให้สนิทและพันด้วย parafilm -20 °C ถึง -80 °C
ตรวจหาเชื้อไวรัส Chikungunya ด้วยวิธี Real time RT-PCR test EDTA blood EDTA Plasma ปริมาตร 2 mL หรือ EDTA Blood ปริมาตร 5 mL 2-8 °C เก็บได้ 24 ชั่วโมงหากมากกว่านั้นให้ปั่นแยก plasma แล้วเก็บไว้ที่ -20 °C ถึง -80 °C
ตรวจหาเชื้อไวรัส Zika virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR test Urine Urine เก็บ 2 mL 2-8 °C เก็บได้ 24 ชั่วโมงหากมากกว่านั้นให้ปั่นแยก plasma แล้วเก็บไว้ที่ -20 °C ถึง -80 °C

 

 

Last update: May 11, 2022