การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน อาจทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่เห็นว่า การตรวจสิ่งส่งตรวจดังกล่าวอาจให้ค่าที่เชื่อถือไม่ได้ และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่รับสิ่งส่งตรวจ จะโทรศัพท์แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ส่งสิ่งส่งตรวจนั้นมา พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบฟอร์มการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ถ้าผู้ส่งตรวจยืนยันที่จะทำการทดสอบ ห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจและ พิมพ์รายละเอียดสภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้น ๆ ลงในใบรายงานผลด้วย

เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจมีดังนี้:

 1. การติดป้ายสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
  1. ชื่อ - นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกับชื่อ – นามสกุลที่ติดบนภาชนะสิ่งส่งตรวจนั้น
  2. ไม่ติดป้ายชื่อ - นามสกุล บนภาชนะสิ่งส่งตรวจ
 2. การส่งสิ่งส่งตรวจ โดยไม่มีใบขอตรวจ
 3. สิ่งส่งตรวจเก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง หรือ ใช้สารกันเลือดแข็งที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ห้องปฏิบัติการกำหนด
 4. สิ่งส่งตรวจหกเลอะภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจหรือใบขอตรวจ หรือภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจมีการแตกหัก
 5. สิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้เก็บตามอุณหภูมิที่เหมาะสม
 6. ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ
 7. สิ่งส่งตรวจถึงห้องปฏิบัติการช้ากว่าเวลาที่ห้องปฏิบัติการกำหนด
 8. สิ่งส่งตรวจมีระดับการ hemolysis เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือขุ่นเนื่องจากแบคทีเรีย (สามารถตรวจสอบเกณฑ์ตามเอกสารแนบเรื่องรายละเอียดการตรวจของแต่ละการทดสอบ)

 

 

Last update: June 10, 2021