การรายงานผล

  1. กรณีผู้ขอรับบริการผ่านโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เมื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์จะถูกตรวจสอบและเซ็นรับรองผลโดยผู้จัดการวิชาการของแต่ละด้านการทดสอบซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินในด้านการตรวจสอบผล ซึ่งผลการทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกพิมพ์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะนำผลตรวจส่งกลับไปยังผู้ขอรับบริการ
  2. กรณีผู้ขอรับบริการส่งสิ่งส่งตรวจโดยตรงกับทางห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนผลการตรวจวิเคราะห์จะถูกตรวจสอบและเซ็นรับรองผลโดยหัวหน้าหน่วยของแต่ละการด้านทดสอบซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินในด้านการตรวจสอบผล และผลการทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบถูกส่งกลับไปยังผู้ขอรับบริการผ่านทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกในการมารับผลด้วยตัวเอง

 

 

Last update: July 8, 2020