การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ

  1. ห้องปฏิบัติการมีกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจหลังการทดสอบดังนี้

 


การทดสอบ อุณหภูมิ ( °C ) ระยะเวลาที่เก็บ
การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี (dengue virus) 4 สายพันธุ์ -30 1 เดือน
ตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG ต่อเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี (dengue virus) -30 1 เดือน
ตรวจหาเชื้อไวรัส Zika virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR test -30 1 เดือน
ตรวจหาเชื้อไวรัส Chikungunya ด้วยวิธี Real time RT-PCR test -30 1 เดือน
การตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR -30 1 เดือน
การตรวจหาเชื้อMonkeypox virus ด้วยวิธี Real time RT-PCR -30 1 เดือน

 

 

  1. เจ้าหน้าที่จะทำการแยก plasma และ serum ก่อนทำการจัดเก็บ
  2. เมื่อครบระยะเวลาการจัดเก็บห้องปฏิบัติการจะดำเนินการทำลายตัวอย่างสิ่งส่งตรวจตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 

 

Last update: October 7, 2022