กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

RiskManagement

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) ประจำปีงบประมาณ 2567”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงคฺของกิจกรรม ซึ่งจัดเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตกรณีมือปืนกราดยิงได้อย่างถูกต้อง โดยมี พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม รองผู้กำกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2567 / กราดยิง

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จำนวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และมีทักษะในการอพยพในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิต โดยมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการนี้ การอบรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยกรุงเทพฯ นำโดย นายแปร บุญศรีโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2566 / อัคคีภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2565

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเสวก ชมมิ่ง คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด ให้การฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสูญเสียจากอัคคีภัยและมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2565 / อัคคีภัย

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย จัดโครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 แก่บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ซึ่งการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ เป็นการซ้อมอพยพในทุกอาคาร ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ยกเว้นอาคารราชนครินทร์) และเป็นการจำลองสถานการณ์จริง โดยมีจุดรวมพล ณ หน้าอาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2563 / อัคคีภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2562

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดการอบรมเรื่อง ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ในการอบรมนายเสวก ชมมิ่ง  คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย และหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ  จากนั้น ดร.สุรพล  ยิ้มสำราญ  ประธานคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย  และรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ  การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของบริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด ให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   สำหรับวัตถุประสงค์นั้นเพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกอาคารของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ยกเว้นอาคารราชนครินทร์) จำนวน […]

....>>
Read more
2562 / อัคคีภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2560

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้น และการอบพยบหนีไฟ” ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรคณะฯ ที่ปฏิบัติงานในอาคารลิมพระเกียรติฯ อาคารจำลอง หะริณสุต และอาคารสันสิริ ศรมณี มีการบรรยายหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกการปฏิบัติใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างถูกวิธี และเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยร้ายแรงได้ อีกทั้งยังมีการฝึกซ้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เสมือนสถานการณ์จริง สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวฯ โดยดาบตำรวจเชิด อินทร์มงคล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย6 ฝ่ายตรวจการและวางแผนป้องกันอัคคีภัย กองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทีมงาน ในรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมีเกรท อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมีเกรท อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในรุ่นที่ […]

....>>
Read more
2560 / อัคคีภัย

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเจ้าภาพจัดซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และ นายอมร เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งการซ้อมอพยพนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสังกัดภาควิชาและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการควบคุมเพลิงเบื้องต้น การแจ้งเหตุ การอพยพลงจากอาคาร และการรวมตัว ณ จุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2559 / อัคคีภัย

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) ประจำปีงบประมาณ 2567”

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การตอบโต้สถานการณ์กราดยิง (Active Shooter) ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงคฺของกิจกรรม ซึ่งจัดเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตกรณีมือปืนกราดยิงได้อย่างถูกต้อง โดยมี พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม รองผู้กำกับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2567 / กราดยิง

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรใหม่และบุคลากรที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม จำนวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และมีทักษะในการอพยพในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิต โดยมีการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการนี้ การอบรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยกรุงเทพฯ นำโดย นายแปร บุญศรีโรจน์ เจ้าพนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2566 / อัคคีภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ปี 2565

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเสวก ชมมิ่ง คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด ให้การฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสูญเสียจากอัคคีภัยและมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ณ ห้องประชุมมีเกรท ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2565 / อัคคีภัย

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

คณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย จัดโครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 แก่บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ถึงความสูญเสียจากอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัย ซึ่งการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ เป็นการซ้อมอพยพในทุกอาคาร ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ยกเว้นอาคารราชนครินทร์) และเป็นการจำลองสถานการณ์จริง โดยมีจุดรวมพล ณ หน้าอาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2563 / อัคคีภัย

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นเจ้าภาพจัดซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ และ นายอมร เหล็กกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพื้นที่และสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งการซ้อมอพยพนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสังกัดภาควิชาและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการควบคุมเพลิงเบื้องต้น การแจ้งเหตุ การอพยพลงจากอาคาร และการรวมตัว ณ จุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

....>>
Read more
2559 / อัคคีภัย

การบรรยายและฝึกซ้อม เรื่อง แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน กรณีคนร้ายข่มขู่และลอบวางระเบิด

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานเปิดการบรรยายและฝึกซ้อม เรื่อง แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีคนร้ายข่มขู่และลอบวางระเบิด ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรียุทธศักดิ์  ไข่ทา สารวัตรกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และทีมงาน เป็นวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ บรรยายลักษณะและวิธีสังเกตุวัตถุระเบิดประเภทต่างๆ  ต่อด้วยการจำลองสถานการณ์ถูกข่มขู่ลอบวางระเบิด การอพยพบุคลากร การรวมพล ณ จุดรวมพล รวมถึงการสาธิตและปฏิบัติการเสมือนจริงในการเก็บกู้วัตถุระเบิด ณ ลานควินิน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

....>>
Read more
2558 / จลาจล
Shopping Basket